Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


İslamî Siteler ve İtikadî Tehlike

İslamî Siteler ve İtikadî Tehlike

İslâm dünyasında, kardeşler arasına nifak sokma gayreti, yeni gelişen bir şey olmayıp bilakis evvelden beri bilfiil devam ede gelen bir mefhumdur. Oldukça ciddi ve sinsi planlar çerçevesinde mü’minlerin arasında olması gereken ülfet-ünsiyet ve muhabbetler, kimi zaman “tecavüzkâr” kimi zamanda “tecdîd” veya “reform” kisvesi ve bu kisvenin gereklerinin bir sonucu olarak yok edilmeye çalışılmıştır.
Maalesef bu “reform” politikasının cahil kesim üzerindeki tecellisi, politikanın yaverlerinin ekmeğine bal sürmüş ve peşinden giden gürûhla birlikte telafisi zor hatalara kapı aralamıştır. Ehl-i Sünnete ters düşen sapık görüşleriyle bilinen İbn-i Teymiyye ve onun meddahları ve daha buna benzer kişilerce iş içinden çıkılmaz bir hale bürünmüş görünmektedir.
Tarih boyunca ne yazık ki dinimiz adına derin yaralar açılmaya çalışılmış, dahası bu fikir ayrıcalıklarının sonucu Müslümanlar birbirine düşürülüp kanlar dökülmüştür… Denebilir ki bu gürûhun fikir temelinin ciddi bir kısmını taasupkârlık oluşturmaktadır.
Peki günümüzde bu fırtına dindi mi?
Elbette hayır!
İnternet dünyası ilmi cihetten ne kadar büyük bir fırsat ise, beyinleri zehirlemek bakımından o denli de tehlikelidir. Değerli ilimlerin yayılması-öğrenilmesi bakımından bir nimet, hatalara düçâr olmak bakımından bir tehlikedir. Adeta bir bıçak… Nasıl kullanacağını bilmez isen, o seni dilediğince kullanır.
Ne hikmettir bilinmez, internet dünyasında bu sapık fikirlerin meddahlığını yapmak marifetten sayılmaya başlanır oldu. Forumlara başlıklar atılmakta ki, “Falanca alim ve müdafâsı - Filanca alim ve tenkitlere cevaplar” vesaire… Gûya gizli kalmış veya yanlış anlaşılmış âlim yaftasıyla bulanık beyinlere bozuk fikirler şırınga edilmektedir. İtikadî açıdan tehlike oluşturan bu tür site ve yazılarla gereğinden fazla hemhâl olmak ve sonrasında “Efendim ben okurum ama etkilenmem” demek yalnızca kendini avutmak ve kandırmak olur.
Bu tür yazıları neşreden kesimlerin ağına takılmaktaki ana sebeplere gelince,
1- Yazan ve savunan kişilerin edebî olarak güzel bir dil kullanması ve ikna kabiliyetinin yüksek oluşu.
2- Araştıma” mefhumumuzun kısır olması ve ilk okunan kaynağın şartsız sualsiz kabul edilmesi… Sonrasında bunu sökmek ise, paslı çiviyi sökmek gibidir…
Benim müşahede edebildiğim bu iki temel sebebe farklı versiyonlar ziyade edilebilir.
Bazı İslamî geçinen siteler vardır ki, açtıkları “Fıkıh – Hadis” vesaire bölümlerde in-cin top oynarken, “Tartışma Platformları” bölümüne hergün bir yenisi eklenir. Bu tartışmalarda ya bir cemaat ya bir alim karalanmakta ya da kendilerine vaz’ ettikleri “Bid’at temizleme ilacı” sıfatının icrası(!) gereği, kandil geceleri vesaire gibi bir takım ibadet ve mükaddesât eleştirilerek, durgun beyinler bulandırılmaktadır.
Peygamberi Zîşân Efendimizin “Bu din ilmi, dinin ta kendisidir, öyle ise onu kimden öğrendiğinize dikkat edin.” (1) şeklindeki buyruğu herhalde sebepsiz olmasa gerektir.
Hasılı kelam, bu nevî yayın organlarından dini bilgi edinen ve gereğinden fazla ilgilenen kişilerin i‘tikadî-amelî ve ahlâkî bakımdan kendileri ve çevreleri için fevkalâde zararlı olacağına dair âcizane kanaatimi belirtmeyi bir vazife telakkî ediyorum.

Selam ve sevgiler…

DİPNOT
(1) Dârimî, Mukaddime 38
***

Adem YAKUT
ankebut-57
16.09.2007
[/b][/b]

Ahirzamanın dehşetini yaşayan ümmet-i Muhammed(asm)'ı urvetü'l vüska olan Kur'andan koparmaya çalışan dinsizlik kuvvetleri, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in muhakkik ulemasının tesbit ettiği Kitab ve Sünnet-i Seniyyenin düsturları üzerinde fasid teviller yapmaktadır.Bu fasid tevilleri ise;müslümanlar arasında neşretmektedir.Müslümanlardan bir kısmı,bu fasid tevilleri hukuk-u İslamiyyeyi bilmediklerinden savunuyorlar;bir kısmına da cebren ve tehdit edilerek söylettiriliyor.
Evet,bu fasid teviller her ne kadar ehl-i imanın dillerinde dolaşsa da,bunun asıl kaynağı hariçte ve ecnebiler içindedir.

Ehl-i ilme bu noktada çok vazifeler düşmektedir.Bu fasid tevilleri izah sadedinde yazılar kaleme alınarak; Ehl-i Sünnetin itikadı muhafaza edilmelidir.
Sitemiz bu vazifeyi zaman, zaman yapıyor....Ümidim daha da önem vermesidir.

______________________________________________________________________-

Andolsun Zikirden sonra Zebur'da da :''Yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır'' diye yazmıştık.(Enbiya,105)

Ekleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkürler.
Selam ve muhabbetle...

http://www.mollacami.com/konu/ne-olusan-ol-yine-gel-12411.html

_________________________________________________________________________
Andolsun Zikirden sonra Zebur'da da :''Yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır'' diye yazmıştık.(Enbiya,105)


Blog Paylaşımları

MollaCami.Com