Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


ONEMLI SALAVATLAR

ONEMLI SALAVATLAR


Bu salavatlarin hiç degilse bazilarini vird edinmek insaallah bizi Resulullah\'a (a.s.v.)yakinlastiracaktir:

1. Kadi Iyaz' in Sifâ-i Serif Kitabindan, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz(sas)buyurdular ki; "Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.

" Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti.

2. Enes Ibn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;"Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

3. Ezhar adli kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz(sas)buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."Hisni Hasin Kitabinda Ebu Yali Musuli(ra)'den rivayet olunmustur.Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa,bu suretle salavat okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

4. Riyâzil Müzekkirin kitabindan alinmistir.Hz.Ali(krv) Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu sekilde salavat verirse insallah kiyamet gününde Efendimiz(sas)elinden tutar.

" Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

5. Ibni Abbas(ra) buyurmuslardir ki; "Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse,Efendimiz kendisine,ana,baba ve yakinlarina insallah sefaatte bulunur.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

6. Sifa-i Serif kitabindan,Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle.Buyurmustur ki;"Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzindan(Kevser Havuzu)içmek isterse,su sekilde salavat versin.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve esyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.

7. Seyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurdu ki; Her kim, her gün ve her gece üçer kere bu salavât-i serîfeyi edâ ederse o günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermis gibi olur!

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsati kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

8. Mahmud Sebüktekin(Gaznevî)Hazretlerinin devam ettigi ve sabah ve aksam üçer defa okunmasi ile 60.000 salavat yerine geçtiginin Resulullah Efendimiz tarafindan da tasdik edildigi salavât-i serife söyledir:

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî,minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

9. Ezhâr-ül Ehadis Kitabinda,Enes Ibni Mâlik(ra)'den rivayetle,Peygamber Efendimiz(sas) buyurdular ki; "Su geçen kimsenin hergün kazandigi kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail(as)bana bildirdi ki,bu kimse hergün on defa su salavâti verir."

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh, ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.

10. Sevâhidin Nübüvve Kitabinda,Ebu Karsafe(ra)'dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim yatagina yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup,daha sonra dört defa bu salavati söylerse,Hak Teâlâ(cc)iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler.Ben de ona selam ve rahmet dilerim.

" Allâhümme Rabbel hilli velharâm,ve Rabbel beledil harâm, ve Rabbel mes'aril harâm,bikülli âyetin enzeltehâ fî sehr-i Ramazan, bellig rûha seyyidinâ Muhammedin, minnî tahiyyeten ve selâmen

11. Imam-i Malik Hazretlerinin Muvattâ'sinda,Imam Ahmed ibni Hanbel Hazretlerinin Müsned’inde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri(ra)'den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti.

Kaynak: Tuhfetü's Salavat/ Hüseyin Ibn-i Aliyyül Kasifi


Selam Sevgi ve Dua Ile


Hayatin Icinden Islam

MollaCami.Com