Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


NİKÂHIN HİKMETİ

Dünyânın Allâhü Teâlâ'nın takdir ettiği vakte kadar devamı insan neslinin devâmına bağlıdır. Neslin bir intizam dâiresinde devâmı ise ancak nikâh ile temin edilebilir.
Gayr-i meşrû' mukârenet(birleşme)ler, insanların birbirine zulmetmelerine, kanların dökülmesine, neseblerin kaybolmasına, beşeriyetin mânevî helâkına sebep olur, birçok şahsî, ictimâi fesâtlıkları celbeder. Bunlar şu şekilde hülâsa edilebilir:
• Neseblerin bozulmasına ve yozlaşmasına sebep olur. Gayr-i meşrû' bir çocuk, şefkatli bir ana babanın himâyesinden, terbiyesinden mahrûm bulunur. Bunun netîcesin-de çocuklar zâyi', nesiller munkati' (kesilmiş) olur.
• Böyle kadınlar birer erkeğe ait olamaz. Bu durumda anlaşmazlıklar çıkar, güçlü ve kuvvetli olanlar, istedikleri kadınları elde ederler. Bunun neticesinde insanlık umumî bir karışıklık içinde kalır.
• Böyle kadınları her selim tabiatlı insan, çirkin görür, böyle kadınlar ile âile teşkil etmek istemez ve kadının hayatı mahvolur.
• Bir kadın bir erkeğe âit olmadığı zaman insanlar, hayvânların seviyesine düşmüş olurlar.
• Gayr-i meşrû münasebetler, kadınlar ve erkekler için bir felâkettir. Kadınlar, erkeklerin yalnız nefislerini tatmin için yaratılmış değildir. Bu latîf cinsin kendisine has birtakım vazifeleri, hakları vardır. Bu vazifeler ye haklar ise ancak meşrû' sûrette birer âile teşkil etmeleri ile vücûda gelir.
• Kadınlar ile erkekler arasında nikâhtan başka bir yol ile cinsî yakınlaşma, kadın ve erkeği aşağılar, birtakım hastalıkların zuhûruna, yayılmasına meydan verir ve neticede içtimâî bozulmaya yol açar. Halbûki Allâhü Teâlâ'nın meşru kıldığı yollar, bu gibi içtimaî âfetlerin zuhuruna mâni' olmak, insaniyetin değerini yükseltmek içindir.
Hâsılı nikâh; Sünnet-i nebeviyedir. Bir kadınla nikâhlanıl-dığında yaratılış olarak zayıf olan kadınları koruma altına alınmış olur. Aileler arasında yakınlık meydana getirerek yardımlaşmayı artırır, neticede ahlâklı, terbiyeli neslin yetişmesine, güzel ülfet ve muâşerete, vatana daha ziyâde bağlılığa vesîle olur.


Fıkıh & ilmihal

MollaCami.Com