Bölümler | Kategoriler | Konular | Kitaplar | İletişim


KUR'AN-I KERİM'DEN İNCİLER

Bismillahirrahmanirrrahim

1 - İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

2 - İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

(47-MUHAMMED)

KU’RÂN-I KERÎM’İN İSİMLERİ
Kur’ân-ı Kerîm’in, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen isim ve vâsıfları:
Kitap: “İşte o kitap ki bunda şüphe yok, müttakîler için bir hidâyettir.” (S. Bakara, 2)
Furkan: “... ve furkânı inzâl buyurdu.” (S. Âl-i İmrân, 4)
Zikr: “Şüphe yok ki o zikri biz indirdik. Ve muhakkak ki onu muhâfaza edecek olan da bizleriz.” (S. Hicr, 9)
Tenzîl: “Rabbülâlemîn tarafından indirilmiş bir tenzildir o.” (S. Vâkıa, 80)
Nur: “...size açık bir nur indirdik.” (S. Nisâ, 174)
Hüda (hidâyet): “Ve doğrusu biz o hidâyet rehberini dinlediğimizde ona îmân ettik.” (S. Cin, 13)
Şifâ, Rahmet: “Ey insanlar! İşte size rabbinizden bir mev’iza ve gönüller derdine bir şifâ ve müminler için bir hidâyet ve rahmet geldi.” (S. Yûnus,
57)
Mübârek: “ İşte bu da bizim indirdiğimiz mübârek zikirdir. Şimdi siz bunu mu inkâr ediyorsunuz.” (S. Enbiyâ, 50)
Mübîn (apaçık kitap): “... işte size Allâh’tan bir nûr, bir kitâb-ı mübîn geldi.” (S. Mâide, 15)
Büşrâ (müjde): “Müminler için hidâyet ve bir müjdedir.” (S. Neml, 2)
Aziz: “ Onlar o zikir kendilerine geldiği vakit ona körlük eden mülhidler. Halbuki o misli bulunmaz aziz bir kitaptır.” (S. Fussilet, 41)
Mecîd (şanlı): “Kaf ve Kur’ân-ı mecid hakkı için.” (S. Kaf, 1)
Beşir (müjdeci), Nezir (uyarıcı): “Bir kitaptır ki, bilen bir kavim için arapça bir Kur’an olmak üzere âyetleri açıklanmıştır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Fakat onların çoğu yüzçevirmişlerdir. Artık onlar dinlemezler.” (S. Fussilet, 3-4)

2005.12.21 Tarihli Fazilet Takvimi

Bismillahirrahmanirrrahim

1 - De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

2 - Yarattığı şeylerin şerrinden,

3 - Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4 - Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

5 - Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.


(113-FELAK)

Bismillahirrahmanirrrahim

21-Allah: "Andolsun ki, Ben yenerim Ben ve peygamberlerim!" diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah güçlüdür, daima üstün gelendir.


(58- MÜCADELE SURESI)

Bismillahirrahmanirrahim

1-Senin için bağrını açmadık mı?

2-İndirmedik mi senden o yükünü?

3-O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4-Senin şanını yüceltmedik mi?

5-Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6-Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7-O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8-Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

(İNSİRAH SURESI)

Bismillahirrahmanirrahim


22-O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

23-O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Mülkün sahibidir, son derece mukaddestir, selamete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstündör, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir.


24-O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederler. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

(HASR SURESI)

allah razı olsun kardeşim.
elleriniz dert görmesin
selam ve dua ile......


ben yaptım deyip şirke girme,
yaptırıldı deki, tahdisi nimet olsun.

amin.Allah (c.c.) hepimizden razı olsun inşaALLAH jade kardeşim..selametle.

Bismillahirrahmanirrahim

2-Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.

(NİSA SURESI)

"Ey bizim rabbimiz hidayet verdikten sonra bizim kalbimizi küfre kaydırma hidayet nimetini elimizden alma ve bize kendi katından rahmet ihsan et muhakkak en mübalağa ile hibe edicisin (Âl-i imran 8)
Bir milletin ihyası kötülerin imhası ile değil genç neslin eğitim ve terbiyesi ile mümkündür...

Bismillahirrahmanirrahim

30-Mü'min erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını (apışlarını) korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak Allah, bütün yaptıklarından haberdardır.

31-Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar: görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar; zinetlerini, kocalarından veya babalarından yahut kayın babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut kardeşlerinden yahut kardeş oğullarından yahut kız kardeş oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut sahibi bulundukları cariyelerden veya uyuntu (şehvetten yoksun) erkek hizmetçilerden veya henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarından habersiz çocuklardan başkasına göstermesinler; gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü'minler, hepiniz Allah'a tevbe edin ki, mutluluğu bulabilesiniz.

(NUR SURESI)

86. Onlar, içinde istirahat etsinler diye geceyi, göz açmaları için gündüzü yarattığımızı görmediler mi? Kesinlikte bunda iman edecek bir topluluk için birçok ibretler vardır.

87. Hele Sur üfürüleceği, üfürülüp de Allah'ın dilediği kimselerin dışında bütün göklerdeki kimselerin ve yerdeki kimselerin hepsi ürperdiği ve hepsinin hor ve hakir olarak geldikleri gün ne korkunçtur!

88. Bir de o dağları görür, onları sabit sanırsın; oysa onlar, bulut geçer gibi geçip gider. Bu, herşeyi sapasağlam yaratmış olan Allah'ın sanatıdır. O, şüphesiz bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

(neml Suresi)

Bismillahirrahmanirrahim

20-Allah'a ve peygamberine hudud yarışına (onların koyduğu sınırlardan başka sınırlar koymağa) kalkanlar, en alçaklar arasındadırlar.

(MÜCADELE SURESI)

1 - Asra yemin olsun ki,

2 - İnsan mutlaka ziyandadır.

3 - Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.ASR SÛRESİ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. (Beyyine,6)

Bu ayet-i kerimede ehl-i kitab'ın müşriklerden evvel zikredilmesinin bir hikmeti şudur ki:
Alemde cereyan eden bütün küfür ve nifakın ana sebebi,ehl-i kitabtır.Ehl-i kitab,küfür ve nifakta asıldır,müşrikler ise onlara tabidir.Çünkü,onlar,Tevrat ve İncili okudukları ve o kitablarda mevcud olan evsaf-ı Muhammediyye(asm)'ı gördükleri halde;kitablarını tahrif ederek kafir oldular ve halen de bu küfürlerinden vaz geçmiş değillerdir.Ayetin ifadesiyle,onlar,bu inkar ve küfürlerinde ısrar edeceklerdir.Ancak ehadis-i nebeviyyenin ifadesiyle,ahir zamanda Hz.İsa(as) gelecek,ehl-i kitabı İslam'a davet edecek,bu davet neticesinde onlar ya İslamiyyeti kabul edecekler veya Hz.İsa(as) onlarla savaşıp muharref olan Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine son verecektir.Zira,Hz.İsa(as) nüzulünden sonra artık onlardan cizye kabul edilmeyecektir.Böylece alemde sadece İslam dini hakim olacak,muharref olan Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri yeryüzünden silinecektir ve kıyamete kadar bir daha bu muharref dinler canlanmayacaktır.Ancak,kıyamete yakın küfrün başka nev'ileri hakim olacak ve kıyamet kafirlerin bşına kopacaktır.Allahu a'lem!!!!!!!!!!
_________________________________________________________________

Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde,gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir.

Mekke'de inmiştir. 110 ayet, 1577 kelime, 6360 harftir.

Bismillahirrahmanirrahim

1-Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna Kitab indirdi, içinde hiçbir yamukluk yapmadan,

2-dosdoğru; tarafından şiddetli bir azap ile korkutmak ve yararlı yararlı işler yapan müminlere şunu müjdelemek için:

3-Kendilerine gerçekten güzel bir mükafat var; ebedi olarak orada kalacaklar.

(KEHF SURESI)


Kuran. Kerim ve Tefsir

MollaCami.Com